UNINFOS 2018

Session Track: Zasadnutia orgánov EUNIS

Zasadnutie Klubu riaditeľov centier IKT

Valné zhromaždenie

Zasadnutie výkonného výboru